REISIJATE- JA PAGASIVEO ÜLDTINGIMUSED

 

SISUKORD

 • Artikkel 1 MÕISTED
 • Artikkel 2 KOHALDAMINE
 • Artikkel 3 PILET
 • Artikkel 4 VAHEMAANDUMISED
 • Artikkel 5 HINNAD JA LISATASUD
 • Artikkel 6 BRONEERINGUD
 • Artikkel 7 LENNULE REGISTREERIMINE
 • Artikkel 8 VEOST KEELDUMINE, VEOPIIRANGUD JA VEO ERITINGIMUSED
 • Artikkel 9 PAGAS
 • Artikkel 10 LENNUPLAANIST KÕRVALEKALDUMINE
 • Artikkel 11 TAGASIMAKSED
 • Artikkel 12 KÄITUMINE ÕHUSÕIDUKI PARDAL
 • Artikkel 13 LISATEENUSTE OSUTAMINE
 • Artikkel 14 HALDUSFORMAALSUSED
 • Artikkel 15 JÄRGNEVAD VEDAJAD
 • Artikkel 16 KAHJUVASTUTUS
 • Artikkel 17 KAEBUSTE JA NÕUETE ESITAMISE TÄHTAJAD
 • Artikkel 18 MUUDATUSED JA LOOBUMINE
 • Artikkel 19 LISATEAVE

ARTIKKEL 1

MÕISTED

1.1.

AGENT – piletimüügiagent, kelle vedaja on määranud enda esindajaks reisijatele lennupiletite müümisel vedaja teenindavatele lennuliinidele ja vastava volituse olemasolul ka teiste lennuettevõtjate teenindavatele lennuliinidele.

1.2.

KOKKULEPITUD PEATUMISKOHT – koht konventsiooni ja nende tingimuste tähenduses, mis on piletil või vedaja lennuplaanis näidatud kavandatud peatumiskohana reisija teekonnal ning mis ei ole lähte- või sihtkoht.

1.3.

LENNUETTEVÕTJA TUNNUSKOOD – konkreetse vedaja tuvastamiseks kasutatavad märgid või tähed.

1.4.

PAGAS – esemed ja muud isiklikud asjad, mida reisija kannab seljas või kasutab või mis on tal kaasas ning mis on vajalikud või asjakohased reisimise mugavuse huvides. Kui ei ole sätestatud teisiti, hõlmab pagas nii registreeritud kui ka registreerimata pagasit.

1.5.

PAGASIKVIITUNG – pileti see osa, milles käsitletakse reisija registreeritud pagasi vedu.

1.6.

PAGASILIPIK – vedaja poolt või nimel ainult registreeritud pagasi tuvastamiseks väljastatud dokument (kviitung), mille pagasilindi osa kinnitatakse registreeritud pagasile ja pagasi tuvastamise osa antakse reisijale.

1.7.

VAHEMAANDUMINE – kauem kui 24 tundi kestev ning vedaja ja reisija vahel eelnevalt kokku lepitud tahtlik reisi katkestamine lähtekoha ja sihtkoha vahel asuvas punktis / asuvates punktides.

1.8.

VEDAJA – lennuettevõtja Nordic Aviation Group AS (NORDICA) asukohaga Lennujaama tee 13, 11101 Tallinn, Eesti või erandjuhul muu piletile märgitud või Nordica tellimusel vedu teostav lennuettevõtja.

1.9.

VEDAJA EESKIRJAD – vedaja veebilehtel (nordica.ee) avaldatud reisijate- ja/või pagasiveo ning vedaja tariifide suhtes kohaldatavad eeskirjad (välja arvatud veo üldtingimused) või muud tingimused, mida tutvustatakse enne veolepingu sõlmimist ja mis kehtivad reisi kestel.

1.10.

REGISTREERITUD PAGAS – vedaja poolt vastuvõetud pagas, mille kohta vedaja on väljastanud pagasikviitungi.

1.11.

LENNULE REGISTREERIMISE TÄHTAEG – vedaja kehtestatud lõpptähtaeg lennule registreerimise formaalsuste täitmiseks ja pardakaardi saamiseks.

1.12.

LEPINGUTINGIMUSED – piletil või teekonnakviitungil esitatud selgelt eristatud avaldused ja teave, millega üldised veotingimused on lisatud viitena veolepingusse.

1.13.

JÄTKULENNU PILET – reisijale teise pileti või piletite lisana väljastatud pilet, mis koos esmase piletiga moodustab ühtse veolepingu.

1.14.

KONVENTSIOON – Montrealis 28. mail 1999. aastal allkirjastatud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsioon

(Montreali konventsioon) ja Varssavis 12. oktoobril 1929 allkirjastatud rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsiooni (Varssavi konventsioon) originaaltekst või 1955. aasta Haagi protokolliga ja/või 1961. aasta Guadalajara konventsiooniga muudetud tekst, olenevalt sellest, kumb on kohaldatav, ning Varssavi konventsiooni puhul sõltuvalt sellest, kas muudatused ja/või täiendused kehtivad antud veo suhtes teekonnal, mis on märgitud piletile või ühiselt väljastatud piletile.

1.15.

ELEKTROONILINE PILETIKUPONG – elektrooniline piletikupong või muu asjakohane dokument, mida säilitatakse vedaja andmebaasis

1.16.

ELEKTROONILINE PILET – tasutud lennu (marsruudi) kinnitus, mille vedaja väljastab või mis väljastatakse vedaja nimel reisijale vedaja andmebaasi alusel, sh elektrooniline kupong ja vajadusel pardakaart koos kinnitusega „Elektroonilise pileti teekonnakviitung”.

1.17.

HIND – avaldatud piletihind koos selle suhtes kohaldatavate tingimustega, millest on vajadusel teatatud asjaomasele ametiasutusele.

1.18.

PILETIKUPONG – pileti osa märkusega „Läbipääsuluba“ või elektroonilise pileti puhul elektrooniline piletikupong, millel on näidatud konkreetne lähte- ja sihtkoht, kust ja kuhu reisijal on õigus reisida.

1.19.

FRANC POINCARE– Varssavi konventsioonis kasutatud standardrahaühik.

1.20.

TEEKONNAKVIITUNG – elektroonilise pileti osaks olev dokument või dokumendid, millel on näidatud reisija nimi ja lennu andmed ning asjaomaste õigusaktidega ettenähtud muu teave.

1.21.

REISIJA – kõik isikud, välja arvatud meeskonnaliikmed, keda vedaja nõusolekul ja pileti alusel veetakse või kavatsetakse õhusõidukiga vedada.

1.22.

REISIJAKUPONG või REISIJAKVIITUNG – vedaja poolt või nimel väljastatud pileti see osa, mis jääb reisijale.

1.23

AJAVAHEMIK PÄEVADES – kalendripäevad, st kõik seitse nädalapäeva, tingimusel et teate saatmise päeva teatamise tähtaja kindlaks määramisel ei arvestata. Pileti kehtivuse kindlaks määramisel ei arvestata kehtivusaja sisse pileti väljastamise päeva ega lennu väljumispäeva.

1.24.

SDR-ÜHIK (RAHVUSVAHELISE VALUUTAFONDI ARVELDUSÜHIK) – Rahvusvahelise Valuutafondi standardrahaühik.

1.25.

PILET – vedaja poolt või tema nimel väljastatud dokument „Lennupilet ja pagasikviitung” või elektrooniline pilet. Pilet koosneb lepingutingimustest, lennuteabest, lennukupongist ja reisijakviitungist.

1.26.

REGISTREERIMATA PAGAS – pagas, mille reisija võtab endaga kaasa reisijatesalongi.

 

ARTIKKEL 2

KOHALDAMINE

2.1.

ÜLDSÄTTED

2.1.1.

Üldisi veotingimusi kohaldatakse ainult nende lendude või lennusegmentide suhtes, mille puhul on lennusegmendi jaoks väljastatud pileti vastavas lahtris näidatud lennuettevõtja Nordic Aviation Group AS nimi ja tunnuskood, välja arvatud punktides 2.2.–2.5. sätestatud juhtudel ning punktis 2.6. nimetatud olukorras.

2.1.2.

Kui vastavates lepingutes, lennutellimuses või piletil ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse üldisi veotingimusi ka tasuta ja soodushinnaga vedude suhtes.

2.2.

SEADUSE ÜLIMUSLIKKUS

Üldisi veotingimusi kohaldatakse nii, et sellega ei rikuta konventsiooni või muude õigusaktide rangelt siduvaid sätteid. Kui seetõttu ei ole üldiste veotingimuste mõni säte kohaldatav, on ülejäänud sätted jätkuvalt kehtivad.

2.3.

TŠARTERLENNUD

Kui vedu toimub tšarterlepingu alusel, kohaldatakse üldisi veotingimusi asjakohases ulatuses, välja arvatud juhul, kui tšarterlepingus või piletil on sätestatud teisiti.

2.4.

JAGATUD KOODIGA LENNUD

Vedaja sõlmib teise vedajaga seoses mõne marsruudi või lennuga kokkuleppe ja tavaliselt nimetatakse seda koodijagamise lepinguks. See tähendab, et isegi kui reisija on broneerinud koha konkreetse vedaja lennule ning tal on selle vedaja nime ja tunnuskoodiga pilet, võib mõnikord tegelik vedamisteenuse osutaja olla muu kui piletil näidatud lennuettevõtja. Sellisel juhul võidakse kohaldada tegelikult veoteenust osutava vedaja eeskirju. Reisijat teavitatakse tegelikust veoteenuse osutajast lennu broneerimisel.

2.5.

KOHUSTUSLIK VEDAJA VAHETUS

Põhjendatud juhtudel, kui vedaja ei saa reisijaid regulaarlennuga vedada, võib vedaja lennu hilinemise vältimiseks või hilinemisaja lühendamiseks asendada selle teise vedaja teenindatava lennuga või muuta broneeringut ja broneerida koha teise vedaja teenindatavale lennule. Reisijat teavitatakse tegelikult teenust osutavast vedajast hiljemalt lennule registreerimisel või lennukisse minekul.

2.6.

LENNUKI VAHETUS

Vedaja jätab endale õiguse vahetada lennuki tüüpi võrreldes lennuplaanis näidatud tüübiga.

2.7.

ÜLDISED VEOTINGIMUSED VS VEDAJA MUUD EESKIRJAD

Lahknevuste korral üldiste veotingimuste ja hindade või vedaja muude eeskirjade vahel, mis on avaldatud vedaja veebilehel nordica.ee või millest teavitatakse reisijat enne reisija- või veolepingu sõlmimist, on sellised hinnad ja vedaja eeskirjad ülimuslikud.

ARTIKKEL 3

 

PILET

3.1.

PILET

Pilet on esmane tõend vedaja ja piletile märgitud reisija vahelise veolepingu sõlmimisest.

3.1.1.

PILETIGA SEOTUD NÕUDED

Konkreetse lennuga reisimise õiguse saamiseks peab reisija esitama kehtiva pileti, mis on nõuetekohaselt väljastatud vastavalt vedaja eeskirjadele ning sisaldab asjaomase lennu piletikupongi. Lisaks ei ole reisijal õigust reisida, kui tema esitatud pilet on kahjustatud või seda on muudetud, välja arvatud juhul, kui muudatuse on teinud vedaja või tema volitatud agent. Asjaomasele lennule lubatakse ainult piletil nimetatud reisija ning vedajal on õigus nõuda dokumendi esitamist, mis tõendab reisija isikut ja tema andmete vastavust vedaja andmebaasis olevatele andmetele.

3.1.2.

KEHTIVA PILETI PUUDUMINE

Pileti või selle osa kaotamisel või kahjustumisel või kui piletil puudub konkreetse reisi piletikupong või kõik kasutamata piletikupongid, võib pileti väljastanud vedaja reisija taotlusel pileti või selle osa asendada, väljastades uue pileti (duplikaadi). Selline pilet (duplikaat) väljastatakse, kui on esitatud tõendid, et (kadunud, kahjustunud jne) originaalpilet kehtis kõnealusele lennule/marsruudile. Sellisel juhul jätab vedaja endale õiguse võtta pileti (duplikaadi) või selle osa uuesti väljastamise eest tasu. Kui sellist tõendit ei esitata, väljastatakse uus pilet pärast pileti täishinna tasumist. Kaotatud pileti hinna tagasimakse toimub vastavalt artikli 11 punktile 5.

3.1.3.

PILETI EDASIANDMISE KEELD

Piletit ei saa edasi anda. Kui piletiga reisib muu kui piletile märgitud isik või pileti hind tagastatakse muule kui piletil märgitud isikule, ei vastuta vedaja piletil märgitud isiku ees, kui ta osutab veoteenust või tagastab pileti hinna heas usus. See säte ei kehti, kui tegemist on pakettreisiga, mille suhtes kohaldatakse vastavaid õigusnorme.

3.2.

KEHTIVUSAEG

Kui piletil või üldistes veotingimustes ei ole sätestatud teisiti, kehtib pilet ühe aasta jooksul alates reisi alguskuupäevast või kui pileti ühtegi osa ei ole kasutatud, alates pileti väljastamise kuupäevast.

3.2.1. KEHTIVUSE PIKENDAMINE

3.2.1.1.

Kui reisija ei saa pileti kehtivuse ajal reisida, sest vedaja:

 • tühistab lennu, millele reisijal on kinnitatud broneering;
 • muudab lennuplaanis näidatud lähtekohta, sihtkohta või vahemaandumise kohta;
 • ei osuta teenust mõistliku aja jooksul ja vastavalt lennuplaanile;
 • süü tõttu jääb reisija lennukist maha;
 • muudab teenindusklassi või ei suuda tagada eelnevalt kokkulepitud kohta lendu teenindavas õhusõidukis,

siis pikeneb pileti kehtivusaeg esimese lennu, kus on vaba koht teenindusklassis, mille eest reisija on tasunud vastava hinna, väljumiseni sihtkohta või vahemaandumise kohta.

3.2.1.2.

Kui reisija ei saa pileti kehtivusajal reisida seetõttu, et lennu broneerimise ajal ei saa vedaja talle kohta tagada, pikendatakse reisija pileti kehtivust vastavalt reisija tasutud piletihinnale või tagastatakse reisija taotlusel talle pileti hind kooskõlas artikliga 11.

3.2.1.3.

Kui reisija ei saa reisile minna haiguse tõttu, võib vedaja pikendada reisija pileti kehtivust (tingimusel, et pikendamine ei ole välistatud reisija tasutud hinna suhtes kohaldatavate tingimuste tõttu) kuni päevani, mil reisija on arstitõendi kohaselt piisavalt terve reisimiseks, või vedaja esimese lennuni pärast seda kuupäeva, kus on vaba koht teenindusklassis, mille eest piletihind tasuti; kui piletikupongil või elektroonilise pileti puhul elektroonilisel kupongil on näidatud üks või mitu vahemaandumist, siis pikendatakse pileti kehtivust kuni 3 kuud alates arstitõendil näidatud reisile lubamise alguskuupäevast. Samuti võib vedaja pikendada haigestunud reisijaga koos reisivate pereliikmete piletite kehtivust.

3.2.1.4.

Kui reisija sureb teekonna kestel, võib vedaja pikendada reisijaga koos reisivate isikute piletite kehtivust või tühistada riigis viibimise miinimumaja. Kui sureb reisi alustanud reisija pereliige, võidakse muuta reisija ja temaga koos reisivate pereliikmete piletite kehtivust. Muudatus tehakse pärast nõuetekohase surmatunnistuse esitamist ja kehtivust pikendatakse kuni 45 päeva alates surmakuupäevast.

3.3. PILETIKUPONGIDE JÄRJEKORD

Vedaja hindadest tulenevalt tuleb rangelt järgida lendude järjekorda.  Kui teekonna eelmist segmenti ei kasutata või kasutatakse piletil märgitust erinevas järjekorras, on selle lennu hinnaks tegelikult läbitud marsruudi hind, mis kehtis esialgse broneeringu tegemise päeval. Kui see hind on piletil märgitud marsruudi hinnast kõrgem, sõltub edasine vedu sellest, kas hinnavahe on tasutud.

3.4. VEDAJA NIMI JA AADRESS

Piletil võib vedaja nime lühendada vastavaks lennuettevõtja tunnuskoodiks või muul viisil. Vedaja aadressiks loetakse lähtelennujaam, mis on näidatud piletil lahtris „Vedaja” vedaja nime lühendi kõrval või elektroonilise pileti puhul teekonnakviitungil esimese lennusegmendi juures.

 

ARTIKKEL 4

VAHEMAANDUMISED

Piletil näidatud vahemaandumised on lubatud kokkulepitud kohtades vastavalt asjaomastele piletihinna tingimustele või riiklikele õigusnormidele.

 

ARTIKKEL 5

HINNAD JA TASUD

5.1. ÜLDSÄTTED

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tähendab piletihind tasu õhuveo eest lähtelennujaamast sihtlennujaama. Piletihind ei sisalda lennujaamadevahelise või lennujaama ja kesklinnas asuva terminali vahelise maismaatranspordi maksumust.

5.2. HINDADE KOHALDAMINE

Õhutranspordi hinnad on vedaja poolt või nimel tavapäraselt avaldatud hinnad või avaldamata hindadega vedude puhul vastavalt vedaja eeskirjadele määratletud (arvutatud) hinnad. Kui riiklikes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, on kohaldatav hind pileti väljastamise päeval kehtiv hind, mis on määratud esimese lennusegmendi alguse kuupäevaks (piletil näidatud kuupäev), või elektroonilise pileti puhul näidatud esimesel elektroonilisel piletikupongil. Teekonna või reisi kuupäeva muutmisel võib muutuda ka tasumisele kuuluv hind. Mõned soodushinnad on osaliselt või tervikuna mittetagastatavad; seega tuleks hind valida selline, mille tingimused vastavad reisija vajadustele. Kui tasutud hind ei ole hind, mida oleks tulnud kohaldada, tuleb vedajale tasuda või peab vedaja tagastama sellest tuleneva hinnavahe kooskõlas kohaldatavatele hinnatingimustele.

5.3. MARSRUUT

Kui vedaja eeskirjades ei ole sätestatud teisiti, kehtib hind ainult marsruudil, millel vastavat hinda kohaldatakse. Kui hind võimaldab reisijal reisida erinevatel marsruutidel, võib reisija täpsustada valitud marsruudi enne pileti väljastamist, ning kui ta seda ei tee, siis määrab marsruudi vedaja.

5.4. MAKSUD JA TASUD

Reisija tasub pileti ostmisel lisaks vedajale tasutavale hinnale ja tasudele kõik vastava riikliku ametiasutuse või muude asutuste või lennujaama juhtkonna kehtestatud maksud ja tasud. Kui veolepingu tingimusi (näiteks vedajat, marsruuti või veokuupäeva) muudetakse reisija taotlusel või reisija süül, arvutatakse ja kuuluvad tasumisele kehtivad maksud ja tasud. Mõnes lennujaamas võib lennujaama juhtkond või riiklik ametiasutus võtta reisijalt täiendavaid haldustasusid, mis ei sõltu vedajast ning tuleb tasuda otse neile asutustele. Kui reisija oma piletit ei kasuta või kasutab seda osaliselt, tagastatakse talle asjaomased tasud ja maksud.

Piletihinnale võib lisanduda pileti väljastamise või üleandmise tehingutasu. Reisijale teatatakse sellest enne veolepingu sõlmimist ning sellist tasu ei tagastata.

5.5. VÄÄRING

Kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, tasutakse vedajale makstav hind ja lisatasud mis tahes vääringus, mida vedaja aktsepteerib. Kui tasumine toimus muus kui selles vääringus, milles hinnad on avaldatud, arvutatakse tasumisele kuuluv summa pileti väljastamise kuupäeval kehtiva vahetuskursi alusel.

 

ARTIKKEL 6

BRONEERINGUD

6.1.

BRONEERINGUGA SEOTUD NÕUDED

6.1.1.

Reisija broneering kinnitatakse, kui piletil on näidatud lennu number, kuupäev ja kellaaeg ning pileti vastavas lahtris „OK” teave ning elektroonilise pileti puhul teave, et broneering on registreeritud ja kinnitatud.

6.1.2.

Teatud hinnatingimused võivad piirata reisija õigust muuta broneeringut või selle välistada. Konkreetsed tingimused on määratletud hindu käsitlevates sätetes.

6.2.

BRONEERINGU TÜHISTAMINE PILETI KOKKULEPITUD VÄLJAOSTMISTÄHTAJA MÖÖDUMISEL

Vedaja võib tühistada reisija broneeringu, kui reisija jätab pileti eest tasumata või ei täida vedaja krediidiformaalsusi enne pileti kokkulepitud väljaostmistähtaja möödumist.

6.3. ISIKUANDMED

Reisija on kohustatud avaldama kehtivates õigusaktides määratletud ulatuses vedajale oma isikuandmed, mis on vajalikud lennu broneerimiseks, pileti väljastamiseks, lennuteenuse osutamiseks, muude võimaluste kasutamiseks võimalikus kaebuse lahendamise menetluses ning sisserände ja muude riiki sisenemise nõuete järgimiseks. Vedaja töötleb eelnimetatud isikuandmeid ja esitab need asjaomasele ametiasutusele ja/või teistele välismaistele andmete vastuvõtjatele (sh ametiasutused, kes kasutavad neid andmeid terroriaktide ja muude rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks ja nendega võitlemiseks), volitatud esindajatele, teistele vedajatele ja muudele üksustele eeltoodud või andmehaldurite või andmete vastuvõtjate muude õiguslikult põhjendatud eesmärkide täitmiseks. Reisijal on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid parandada.

Eraelu puutumatust käsitlevad eeskirjad on avaldatud aadressil www.nordica.ee.

6.4.

ISTEKOHAD

Vedaja võtab võimalusel arvesse reisija soovi konkreetse istekoha saamiseks, kuid jätab endale õiguse isegi pärast broneeringu kinnitamist muuta istekohta teenindusklassis, mille jaoks pilet on väljastatud.

6.5.

EDASISTE BRONEERINGUTE TÜHISTAMINE

Kui reisija ei teata vedajale enne reisi algust oma reisiplaanide muutumisest ega kasuta broneeritud kohta ning piletihind ei luba muudatusi, on vedajal õigus lennu järgmiste segmentide jaoks tehtud broneeringud tühistada.

 

ARTIKKEL 7

LENNULE REGISTREERIMINE

Reisija peab asjaomaste ametiasutuste nõutud formaalsuste täitmiseks ja lennu väljumisega seotud protseduuride läbimiseks olema vedaja registreerimislauas ja lähteväravas piisavalt varakult enne lennu väljumisaega, kuid igal juhul mitte hiljem kui vedaja kehtestatud viimane lennule registreerimise aeg. Kui reisijal puuduvad vastavad dokumendid ja ta ei ole reisiks valmis või ei saabu registreerimislauda või lähteväravasse vedaja määratud ajaks, võib vedaja tühistada reisija istekoha broneeringu ning ei ole kohustatud reisija ootamiseks lennu väljumist edasi lükkama. Vedaja ei vastuta reisija ees kahjude ja kulude eest, mis on tekkinud seetõttu, et reisija jättis täitmata artikli nõuded.  Kui reisija jätab pärast lennule registreerimist lennukile minemata ja lennuki väljumine hilineb, sest registreeritud pagas tuleb maha laadida, kannab reisija sellega seotud kulud.

 

ARTIKKEL 8

VEOST KEELDUMINE, VEOPIIRANGUD JA VEO ERITINGIMUSED

8.1.

VEOST KEELDUMINE

Vedaja võib oma kaalutlusõigust kasutades keelduda reisija ja/või tema pagasi vedamisest, kui vedaja leiab, et:

 1. see on vajalik turvakaalutlustel;
 2. see on vajalik, et vältida lähte-, vahemaandumise või sihtlennujaama asukohariigis või riigis, millest õhusõiduk üle lendab, kehtivate seaduste, õigusnormide või korralduste rikkumist;
 3. sõltumata artikli punktist 8.2 on reisija käitumine, vanus, vaimne või füüsiline seisund selline, et:
 • ta vajab vedaja eriabi;
 • reisija rikub ilmselgelt hea käitumise põhimõtteid viisil, mis võib põhjustada kaasreisijate tõsiseid vastuväiteid, või
 • reisija on ohtlik endale, kaasreisijatele või teiste isikute varale;
 1. reisija ei järgi vedaja juhised/korraldusi, eelkõige neid, mis puudutavad ohutust ja korda lennuki pardal;
 2. reisija keeldub turvakontrollist, mille viivad läbi lennuohutuse eest vastutavad lennujaama turvatöötajad;
 3. reisija ei ole tasunud kehtivat piletihinda või muid tasusid ja makse või täitnud vedaja ja reisija (või pileti eest tasunud isiku) vahelisi krediidiformaalsusi;
 4. reisijal puuduvad vajalikud dokumendid või ta keeldub artikli 14 punktis 14.2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide esitamisest vedaja nõudmisel;
 5. on põhjendatud alust arvata, et reisija võib soovida siseneda transiitriiki;
 6. reisija on nõutavad dokumendid hävitanud või keeldub andmast reisidokumente reisi ajaks kviitungi vastu vedaja töötajatele, kui seda nõuavad vastavad riiklikud ametiasutused;
 7. reisijal on keelatud sisenemine lähte- või sihtlennujaama asukohariiki või riiki, mida lend läbib;
 8. reisija esitatud pilet:
 • on saadud ebaseaduslikult või ostetud üksuselt, mis ei ole pileti väljastanud vedaja või tema volitatud agent;
 • on kuulutatud kadunuks või varastatuks;
 • on võltsitud pilet või
 • sisaldab piletikupongi või elektroonilist kupongi, mida on muutnud muu isik kui vedaja või vedaja volitatud agent või kupong on kahjustatud;
 1. pileti esitanud isik ei suuda tõendada, et ta on piletil lahtris „Reisija nimi” nimetatud isik;
 2. reisija on reisi eelmise lennusegmendi jooksul rikkunud kehtivaid õigusnorme, eelkõige neid, mis käsitlevad õhutranspordi ohutust, või on ilmselgelt rikkunud käitumis- ja moraalipõhimõtteid ning vedajal on põhjendatud alust arvata, et reisija seisundi tõttu võib selline üleastumine reisi ülejäänud segmentide jooksul korduda.

Vedaja jätab endale õiguse alapunktides k–l nimetatud juhtudel ja muudel õigusaktides sätestatud juhtudel reisijalt pilet ära võtta.

8.2.

VEO ERITINGIMUSED

Vedaja teeb kõik endast oleneva, et hõlbustada haigete või puudega isikute, saatjata laste ja rasedate naiste reisimist. Saatjata lapsed, haiged või puudega isikud ja rasedad naised lubatakse lennule tingimusel, et eelnevalt on tagatud nende vedamise tingimused kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Eelmistes lausetes nimetatud isikute veo üksikasjalikud põhimõtted on avaldatud vedaja veebilehel: www.nordica.ee.

 

ARTIKKEL 9

PAGAS

9.1.

ESEMED, MIDA ON KEELATUD PAGASI HULGAS VEDADA

9.1.1.

Reisija pagasi hulgas ei tohi olla:

a) esemeid, mis võivad seada ohtu õhusõiduki või õhusõiduki pardal veetavad isikud või vara ning mis on loetletud ohtlike kaupade vedu käsitlevates Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ja Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) eeskirjades ja vastavates õigusaktides (lisateavet saab taotlusel vedajalt);

b) esemeid, mille vedamine on keelatud õigusaktidega, mis kehtivad lähte-, vahemaandumise või sihtlennujaama asukohariigis või riikides, millest õhusõiduk üle lendab;

c) esemeid, mis vedaja arvates ei ole vedamiseks sobivad nende kaalu, kuju, mõõtude või omaduste tõttu (näiteks kergesti purunevad esemed või kiiresti riknevad kaubad) või tegevusega seotud või turvakaalutlustel;

d) elusloomi, välja arvatud vastavalt artikli punktis 9.9 „Loomad” sätestatu kohaselt;

e) rektifitseeritud alkoholi;

f) muid alkohoolseid jooke, välja arvatud kinnises originaalpakendis olevad alkohoolsed joogid.

9.1.2.

Reisija pagasi hulgas ei tohi vedada tulirelvi ja laskemoona, välja arvatud jahi- ja spordirelvad. Jahi- ja/või spordirelvi ning -laskemoona veetakse ainult registreeritud pagasina pärast vedajale esitamist. Tulirelvad peavad olema laadimata ja kaitseriivistatud olekus ning nõuetekohaselt pakitud. Laskemoona vedu toimub vastavalt ohtlike kaupade vedu käsitlevatele ICAO ja IATA eeskirjadele ja asjaomase riigi õigusaktidele.

9.1.3.

Relvi (näiteks mõõgad, noad, antiiksed tulirelvad või järeletehtud tulirelvad) võib vedada registreeritud pagasi hulgas pärast vedajaga eelnevalt vedamise tingimuses kokkuleppimist. Nende esemete vedamine reisijatesalongis on keelatud.

9.1.4.

Reisija registreeritud pagasi hulgas ei tohi olla kergesti purunevaid esemeid, kiiresti riknevaid kaupu, raha, ehteid, väärismetalle, arvuteid, kaameraid, mobiiltelefone ja muid isiklikke elektroonikaseadmeid, kullast ja hõbedast esemeid, võlakirju, väärtpabereid ja muid väärisasju, äridokumente, kaubanäidiseid, passe ja muid isikuttõendavaid dokumente, optikaseadmeid, ravimeid ja võtmeid. Need esemed peab reisija võtma endaga kaasa reisijatesalongi registreerimata pagasis.

9.2.

VEDAMISEST KEELDUMISE ÕIGUS

9.2.1.

Vedaja võib keelduda artikli punktis 9.1 nimetatud mis tahes eseme vedamisest pagasina ning keelduda edasisest veost, kui selline ese avastatakse pagasi hulgast.

9.2.2.

Kui vedajaga ei ole eelnevalt teisti kokku lepitud, võib vedaja vedada ülepagasit hilisema lennuga.

9.2.3.

Vedaja võib keelduda registreeritud pagasi vastuvõtmisest, kui see ei ole pakitud nii, et pagasi tavapärase hoolsusega käsitlemisel on tagatud ohutu vedu.

9.3.1.

PAGASI KONTROLLIMISE ÕIGUS

Ohutuskaalutlustel võib vedaja küsida reisija nõusolekut pagasi kontrollimiseks läbivalgustusaparaadiga või muud pagasikontrolli meetodit kasutades. Reisija eemalolekul võib vedaja kontrollida, kas reisija pagasis leidub vedaja eest peidetuna artikli punktis 9.1.1 nimetatud esemeid või relvi või laskemoona. Kui reisija keeldub eelmistes lausetes nimetatud pagasikontrollist, võib vedaja keelduda reisija ja/või tema pagasi vedamisest. Vedaja ei vastuta pagasi või selle sisu kahjustamise eest sellise kontrolli tulemusel.

9.3.2.

PAGASI REGISTREERIMINE

Reisija saab oma pagasi registreerida ainult enda sihtkohta vedamiseks piletile märgitud marsruudil (vastaval lennusegmendil või -segmentidel). Reisija ei tohi vahemaandumise kohas reisi katkestada, kui pagas on registreeritud kaugemasse sihtkohta vedamiseks ja vedaja ei suuda lennuki väljumist edasi lükkamata leida reisija kogu pagasit ning anda see reisijale, kes on kindlalt otsustanud vahemaandumise kohas lennukist lahkuda. Kui reisija sellele vaatamata reisi katkestab, on ta kohustatud kandma pagasi otsimise ja lennu hilinemisega seotud kulud.

9.4.

REGISTREERITUD PAGASI VEDU

9.4.1.

Pärast pagasi andmist vedajale kontrollimiseks võtab vedaja pagasi oma valdusesse ja väljastab iga registreeritud pagasiühiku kohta pagasilipiku ning annab pagasilipiku kontrollkupongi reisijale.

9.4.2.

Kui pagas ei ole märgistatud vastava nime, initsiaalide või muu tuvastusmärgisega, kinnitab reisija sellise märgise pagasile enne selle vedajale üleandmist.

9.4.3.

Kui punktis 9.2.2 ei ole sätestatud teisiti, veetakse registreeritud pagas reisijaga sama lennuga, välja arvatud juhul, kui vedaja leiab, et see on õhusõiduki ebapiisava veomahu või ülekoormamise tõttu võimatu.  Sellisel juhul veab vedaja registreeritud pagasi oma järgmise lennuga, kus on vaba ruumi.

9.4.4.

Kui pagasi väärtus ületab konventsioonis määratletud vastutuse piirmäära, on reisija kohustatud teatama sellest vedajale hiljemalt lennule registreerimisel, et esitada kirjalik registreeritud pagasi deklaratsioon kooskõlas punktiga 9.4.5 või kindlustada pagas deklareeritud summa ulatuses.

9.4.5.

Kui vedaja võtab vastu registreeritud pagasi koos reisija kirjaliku deklaratsiooniga, milles käsitletakse pagasi väärtust üle konventsioonis määratletud vastutuse piirmäära, on reisija kohustatud maksma hinnakirjas kehtestatud lisatasu.

9.4.6.

Vedaja võib keelduda pagasi ülemäärase väärtuse deklaratsiooni vastuvõtmisest, kui osa pagasist veab teine vedaja, kes sellist teenust ei osuta.

9.5.

TASUTA PAGASI PIIRNORM

Reisija võib tasuta vedada ainult pagasit, mis vastab vedaja eeskirjades sätestatud nõuetele ja piirnormidele. Reisija saab vastavat teavet vedajalt.

9.6.

ÜLEPAGAS

Reisija maksab tasuta pagasi piirnormi ületava pagasi eest tasu vedaja eeskirjades kehtestatud määras ja viisil. Vastav teave on avaldatud veebilehel nordica.ee.

9.7.

REGISTREERIMATA PAGASI VEDU

9.7.1.

Registreerimata pagas, mille reisija võtab endaga kaasa õhusõiduki pardale, peab mahtuma reisija istekoha ees oleva istme alla või reisijatesalongis olevale suletud pagasiriiulile. Esemeid, mida vedaja peab liiga raskeks ja/või suureks, veetakse registreeritud pagasi vedamise eeskirjade kohaselt.  Registreerimata pagasi lubatud mõõtmed ja kaalu määratleb vedaja ja need on avaldatud vedaja veebilehel: nordica.ee.

9.7.2.

Registreerimata pagasina veetavad esemed, näiteks raamat, mantel, naiste väike käekott, jalutuskepp või vihmavari, kokkupandav ratastool või lapsevanker või muud esemed, mida reisija vajab reisi ajal, ei kuulu registreerimata pagasi piirnormi sisse. Vedaja võib lubada registreerimata pagasina vedada teisi esemeid (näiteks sülearvuti).

9.7.3.

Kui reisijatesalongis pole piisavalt ruumi, võib vedaja oma eeskirjades sätestatud registreerimata pagasi lubatud mõõtudest ja kaalust hoolimata nõuda, et pagas veetakse pagasiruumis registreeritud pagasina.  Sellisel juhul on reisija kohustatud võtma pagasi hulgast välja artikli punktis 9.1.4 nimetatud esemed.

9.7.4.

Õhusõiduki pagasiruumis vedamiseks sobimatuid esemeid, näiteks muusikariistu jms, võib reisijatesalongis vedada ainult eelneval kokkuleppel vedajaga.  Vedaja võib võtta selliste esemete vedamise eest eritasu.

9.8.

PAGASI VÄLJAVÕTMINE

9.8.1.

Reisija peab oma pagasi välja võtma niipea, kui see on väljavõtmiseks valmis kohas, kuhu see toimetati vastavalt reisija marsruudile. Kui reisija jätab oma pagasi välja võtmata, võib vedaja selle hävitada vastavates õigusaktides, eelkõige tsiviilseadustikus sätestatud aja möödudes ja tingimustel.

9.8.2.

Registreeritud pagasi väljavõtmise õigus on ainult pileti ja pagasi registreerimisel väljastatud pagasilipiku omanikul.  Pagasilipiku kontsu esitamata jätmine ei takista pagasi väljastamist, tingimusel et reisija esitab pileti ja pagas on tuvastatav teiste tunnuste alusel.

9.8.3.

Kui pagasit välja võttev isik ei saa piletit esitada ega tuvasta pagasit pagasilipiku kontsu esitades, väljastab vedaja pagasi sellele isikule ainult tingimusel, et isik tõendab, et tal on õigus pagas välja võtta, ja annab vedaja nõudmisel piisava tagatise, et vabastada vedaja vastutusest kahju või kulude eest, mis võivad vedajale tuleneda sellise pagasi väljastamisest.

9.8.4.

Kui pileti omanik ei esita kaebust pagasi väljavõtmise ajal, eeldatakse, et pagas võeti välja heas seisukorras ja kooskõlas veolepinguga (välja arvatud vastupidiste tõendite olemasolul). Kui reisija otsustab siiski artiklis 17 sätestatud tähtaja jooksul kaebuse esitada, peab ta tõendama, et kahju tekkis vedamise ajal.

9.9.

LOOMAD

9.9.1.

Koerte, kasside ja muude lemmikloomade veoks on vajalik vedaja eelnev nõusolek. Loomad peavad olema nõuetekohastes puurides, varustatud toiduga ja nendega peab kaasas olema kehtiv tervise- ja vaktsineerimistõend, sisseveo luba ja muud dokumendid, mida nõuavad sihtriigi ja transiitriigi ametiasutused.

9.9.2.

Kui lemmikloom on vedamiseks vastu võetud registreeritud pagasina, ei kuulu loom koos puuri ja toiduga tasuta pagasi piirnormi sisse, vaid teda käsitatakse ülepagasina, mille eest reisija peab tasuma vastavalt kehtestatud määrale. Väikesi lemmikloomi võib vedada reisijatesalongis ainult siis, kui sellest on vedajale eelnevalt teatatud, vedaja on andnud oma nõusoleku ja lisatasu on makstud.

9.9.3.

Pimeda või kurdi reisija juhtkoera, abikoera või teraapiakoera võib vedada tasuta kooskõlas kehtivate õigusnormidega. Üksikasjalik teave on avaldatud veebilehel nordica.ee.

9.9.4.

Vedaja vastutab loomade veo eest kooskõlas konventsiooni sätetega, milles käsitletakse pagasi ja vara vedamist. Kui eelmises lauses nimetatud vastutus välja arvata, siis vastutab vedaja looma vigastuste, kadumise, viivitatud väljastamise, haiguse või surma eest ainult juhul, kui selline kahju tekkis vedaja süül.

 

ARTIKKEL 10

LENNUPLAANIST KÕRVALEKALDUMINE

10.1.

Vedaja teeb kõik endast oleneva, et vedada reisija ja tema pagas vastavalt reisi kuupäeval kehtivale lennuplaanile. Lennuplaani võidakse muuta, kuid vedaja on kohustatud teatama muudatusest eraldi igale reisijale, kes on juba ostnud pileti lennule, mida lennuplaani muudatus hõlmab.

10.2.

Kui reisijat ei lubata lennukisse või lend tühistatakse või hilineb, on reisijal vastavalt kehtivatele õigusaktidele õigus teatud soodustustele.

 

ARTIKKEL 11

TAGASIMAKSED

11.1.

ÜLDSÄTTED

Pileti või selle kasutamata osa hind tagastatakse vastavalt artiklis sätestatud eeskirjadele.

11.2.

ISIKUD, KELLEL ON ÕIGUS TAGASIMAKSELE

11.2.1.

Vedaja tagastab pileti hinna kas piletil nimetatud isikule või pileti eest tasunud isikule rahuldavate maksmist tõendavate dokumentide esitamisel, välja arvatud allpool artiklis nimetatud juhtudel.

11.2.2.

Piletil nimetatud või pileti eest tasunud isik võib volitada teise isiku kasutamata pileti või pileti osa eest tagasimakse saamiseks. Kui pileti eest tasus isik, kes ei ole piletil nimetatud reisija, ja vedaja on piletil näidanud tagasimakse piirangud, teeb vedaja vastava tagasimakse vaid pileti eest tasunud isikule või viimase volitatud isikule.

11.2.3.

Pileti maksumus tagastatakse ainult kõikide kasutamata piletikupongide ja reisijakviitungi tagastamisel ning vajadusel vedajale tehtud makset tõendava kviitungi esitamisel, välja arvatud pileti kaotamise korral.

11.2.4.

Tagasimakse, mis on tehtud isikule, kes on esitanud kooskõlas artikli punktiga 11.2.1 või 11.2.2 reisijakviitungi, kasutamata piletikupongid ja vajadusel makse kviitungi, loetakse volitatud isikule tehtud tagasimakseks. Selle sättega kooskõlas tehtud tagasimakse vabastab vedaja edasisest vastutusest tagasimakse eest.

11.3.

VEDAJAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL TEHTAVAD TAGASIMAKSED

Kui vedaja:

 • tühistab lennu või
 • ei suuda lendu mõistliku aja jooksul vastavalt lennuplaanile teenindada või
 • ei peatu lennuplaanis ette nähtud sihtkohas või vahemaandumise kohas või
 • ei saa reisijale anda varem broneeritud istekohta või
 • reisija jääb vedaja süül maha lennust, millele tal on kinnitatud broneering,

on tagasimakse summa järgmine:

 1. kui pileti ühtegi osa ei kasutatud – reisija tasutud piletihinnaga võrdne summa (mahaarvamisteta);
 2. kui pileti ühte osa on kasutatud, on tagasimakse suurem kui:
 • ühe suuna hind (millest on maha arvatud võimalikud allahindlused) vahemaandumise kohast sihtkohta või järgmisse vahemaandumise kohta või
 • terve reisi eest tasutud hinna ja kasutatud lennusegmentide hinna vahe.

11.4.

TAGASIMAKSE REISIJA TAOTLUSEL

Kui reisija soovib pileti hinna tagasimakset muudel kui artikli punktis 11.3 sätestatud põhjustel ja kohaldatav tariif ei välista õigust tagasimaksele, on tagasimakse summa järgmine:

a) kui pileti ühtegi osa ei kasutatud – reisija tasutud piletihinnaga võrdne summa, millest on vajadusel maha arvatud kõnealuse hinna kasutamisest tulenevad tasud või tagasimaksega seotud tasu, kui selline tasu on kohaldatav;

a) kui pileti ühtegi osa ei kasutatud ja hinnatingimused seda lubavad, võrdub tagasimakse summa tasutud piletihinna ja tagasimakseks esitatud pileti alusel reisitud marsruudi hinna vahega, millest on vajadusel maha arvatud soodushinna kasutamisest tulenevad tühistamistasud või tagasimaksega seotud tasu, kui selline tasu on kohaldatav;

11.5.

KAOTATUD PILETI MAKSUMUSE HÜVITAMINE

Kui pilet (või selle osa) läheb kaduma, tehakse tagasimakse pileti kaotamise tõendi esitamisel ja pärast seda, kui reisija on tasunud pileti dublikaadi väljastamise tasu summas, mille suuruse saab reisija teada vedaja piletimüügikohas, tingimusel et:

a) kaotatud piletit ja selle ühtegi osa ei ole kasutatud ega asendatud (dublikaati ei ole väljastatud) ning nende maksumust ei ole hüvitatud ja

b) isik, kellele tagasimakse tehakse, kohustub vedaja kehtestatud vormis ja nõutavate tagatistega tagastama vedajale tagasimakse summa, kui kadunud piletit või selle osa kasutas teine isik, võttes arvesse pileti enda valdusesse võtnud isikule tagastatud summat.

11.6.

TAGASIMAKSEST KEELDUMISE ÕIGUS

11.6.1.

Vedaja võib tagasimaksest keelduda, kui tagasimakse taotlus esitatakse vedajale pärast ühe aasta möödumist alates pileti kehtivusaja lõppemisest vastavalt artikli 3 punktile 3.2.

11.6.2.

Vedaja võib tagasimaksest keelduda, kui reisija või pileti eest tasunud isik ei esita vedajale rahuldavat tõendit vedajale pileti eest tasumise kohta.

11.6.3.

Vedaja võib keelduda sellise pileti maksumuse hüvitamisest, mis on esitatud vedajale või ametiasutuse esindajale tõendina reisija kavatsuse kohta lahkuda antud riigist, välja arvatud juhul, kui reisija tõendab, et tal on lubatud riigis viibida või et ta lahkub riigist teise vedaja teenuseid kasutades või muu transpordivahendiga.

11.6.4.

Vedaja võib keelduda kasutamata pileti (kupongide) maksumuse hüvitamisest, kui piletit (kuponge) ei kasutatud artikli 12 punktis 12.1 sätestatud põhjustel ja vedaja on otsustanud tagada pileti (kupongide) väärtusega nõuded kahju eest, mis reisija põhjustas kaasreisijale või vedajale.

11.7.

VÄÄRING

Kõik tagasimaksed tehakse vastavalt nende riikide õigusnormidele, kus pilet algselt müüdi ja kus tagasimakse tehakse. Üldiselt tehakse tagasimakse selles vääringus, millega pileti eest tasuti. Põhjendatud juhtudel, kui tagasimakse tegemine vääringus, millega pileti eest tasuti, osutub võimatuks või on seotud tõsiste probleemidega, mille üle vedajal puudub kontroll (näiteks tehakse tagasimakse pileti ostukohast erinevas riigis), hüvitab vedaja pileti maksumuse selle riigi vääringus, kus tagasimakse tehakse, või vedaja ja tagasimakse saamiseks õigustatud isiku vahel kokku lepitud muus õiguslikult vastuvõetavas vääringus.

11.8.

ÜKSUSED, KELLEL ON ÕIGUS TAGASIMAKSEID TEHA

Tagasimakset reisija nõudmisel võib teha ainult pileti väljastanud vedaja või selleks volitatud vedaja agent.

 

ARTIKKEL 12

KÄITUMINE ÕHUSÕIDUKI PARDAL

12.1.

Kui reisija käitumine õhusõiduki pardal ohustab vedaja arvates õhusõidukit või pardal olevaid isikuid või vara või takistab meeskonnaliikmetel tööülesannete täitmist või reisija ei allu meeskonna korraldustele seoses suitsetamise, alkohoolsete jookide või narkootikumide tarvitamise piirangute või keeluga õhusõiduki pardal või reisija käitumine võib põhjustada kaasreisijate mõistlikke vastuväiteid, peab vedaja võtma mõistlikke meetmeid, mida ta peab sellise käitumise takistamiseks vajalikuks, sh tõkestusvahendid, reisija eemaldamine õhusõidukist pärast maandumist ja keeldumine reisija edasisest või tulevikus vedamisest. Lennuohutuse ning õhusõiduki pardal ohutuse ja korra tagamiseks on õhusõiduki kaptenil õigus anda kõikidele õhusõiduki pardal viibivatele isikutele korraldusi ning pardal viibivad isikud on kohustatud kapteni korraldusi järgima. Vedaja jätab endale õiguse esitada nõue reisija vastu, kes on tekitanud kahju kaasreisijale või vedajale.

12.2.

ÕHUSÕIDUKI ÜMBERSUUNAMINE REISIJA EBAKOHASE KÄITUMISE TÕTTU

Vedaja jätab endale õiguse nõuda sisse reisija ebakohase käitumise tõttu toimunud maandumise kulud, kui õhusõiduk maandub sellise käitumise tõttu asjaomase lennu sihtkohast erinevas kohas.

12.3.

Vedaja võib ohutuskaalutlustel keelata või piirata erinevate seadmete, näiteks kaasaskantava raadio, arvuti/sülearvuti, mobiiltelefoni, elektrooniliste mängude, ülekandeseadmete, raadio teel juhitavate mänguasjade ja kaasaskantavate raadiotelefonide kasutamise õhusõiduki pardal. Kuuldeaparaadid ja südamestimulaatorid on lubatud.

12.4.

Vajadusel teavitab vedaja reisijaid oma nõuetest, mis käsitlevad ohutust ja korda õhusõiduki pardal, ning nende rikkumise tagajärgedest. Ohutuskaalutlustel soovitab vedaja reisijatel reisi ajal oma kohal istudes kinnitada turvavöö. Pikamaalendude puhul soovitab vedaja reisijatel teha mitu korda pardal olevas teabematerjalis esitatud soovituste kohaseid harjutusi.

 

ARTIKKEL 13

LISATEENUSTE OSUTAMINE

13.1.

Kui vedaja tellib seoses veolepingu sõlmimisega reisija jaoks kolmandalt isikult lisateenuseid, tegutseb ta teenuseosutaja esindajana. Sellisel juhul kohaldatakse teenuseosutaja lepingutingimusi.

13.2.

Kui vedaja nõustub osutama reisijatele maismaatranspordi teenust, võivad sellise teenuse suhtes kehtida eraldi veotingimused.

 

ARTIKKEL 14

HALDUSFORMAALSUSED

14.1.

ÜLDSÄTTED

Reisija vastutab ainuisikuliselt kõikide seaduste, õigusnormide, korralduste, nõuete ja reisitingimuste järgimise eest, mis kehtivad tema lähte- ja sihtriigis ning riigis, mille territooriumist ta üle lendab, ja samuti vedaja juhiste järgimise eest.

Vedaja, tema töötajad, agendid, esindajad ja asendajad ei ole kohustatud osutama reisijatele või kolmandatele isikutele abi vajalike dokumentide (sh viisade) hankimisel või kehtivate õigusnormide järgimisel või andma neile sellekohast teavet. Nad ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad reisijale tema käsutuses olevast eksitavast teabest, selliste dokumentide (sh viisade) puudumisest või kehtivate õigusnormide rikkumisest.

14.2.

REISIDOKUMENDID

Reisija esitab kõik õigusnormidega ja vastavate ametiasutuste nõutavad väljasõidu-ja sissesõidudokumendid, tervisetõendid ja muud dokumendid ning lubab vedajal teha neist koopiaid ja neid säilitada vastavalt kõnealustele õigusaktidele. Vedaja jätab endale õiguse keelduda sellise reisija vedamisest, kes ei järgi kehtivaid õigusnorme, kelle dokumendid ei ole korras või kes keeldub selliste dokumentide esitamisest vedajale või ei luba vedajal neist koopiaid teha ja neid säilitada.

14.3.

SISENEMISKEELD

Reisija on kohustatud maksma kehtiva hinna ja muud reisiga seotud tasud, kui riigi ametiasutus, olles keeldunud reisijale riigi territooriumile sisenemise või riigi läbimise loa andmisest, annab vedajale korralduse viia reisija tagasi lähteriiki või mujale. Vedaja võib tasaarvestada makse kasutamata veo eest tasutud summa või muude reisijale kuuluvate summade arvelt, mis on vedaja valduses.  Hind, mis reisija on maksnud vedajale veo eest kohta, kuhu tal ei lubatud siseneda või kust ta välja saadeti, ei kuulu tagastamisele.

14.4.

REISIJA VASTUTUS TRAHVIDE JA KULUDE TASUMISE EEST

Kui vedajalt nõutakse trahvi maksmist või trahvisumma hoiustamist või kulude hüvitamist seoses reisijapoolse õigusnormide, nõuete või ametiasutuste korralduste rikkumisega või seetõttu, et reisija ei esitanud nõutud dokumente, hüvitab reisija vedaja nõudmisel vedajale hoiustatud trahvisumma, tasutud trahvi või kantud kulud.  Vedaja võib sellised kulud maha arvata kasutamata veo eest tasutud summast või muudest reisijale kuuluvate summadest, mis on vedaja valduses.

14.5.

TOLLIKONTROLL

Vajadusel viibib reisija oma registreeritud ja/või registreerimata pagasi tollikontrolli juures. Vedaja ei vastuta reisija ees kahjude ja kulude eest, mis on tekkinud tollikontrolli käigus või seetõttu, et reisija ei järginud seda nõuet.

14.6. TURVAKONTROLL

Reisija on kohustatud läbima turvakontrolli, mille viivad läbi riikliku lennujaamateenistuse või vedaja volitatud töötajad või esindajad.

 

ARTIKKEL 15

JÄRGNEVAD VEDAJAD

15.1

Konventsiooni kohaldamise eesmärgil loetakse vedu, mille teostavad ühe pileti või jätkulennu pileti alusel kaks või rohkem vedajat, üheks veoks.

15.2.

Kui vedu toimub artiklis nimetatud konventsiooni sätete kohaselt, võib reisija algatada hagi ainult selle vedaja suhtes, kes teenindas lendu, mille ajal toimus õnnetus või mis hilines, välja arvatud lepingus sõnaselgelt sätestatud juhul, kui esimene vedaja vastutab kogu veo eest. Seoses pagasi või lastiga võib reisija algatada hagi esimese või viimase vedaja vastu või selle vedaja vastu, kes teenindas lendu, mille ajal pagas või last hävis, läks kaduma, kahjustus või hilines. Vedajad vastutavad reisija ees solidaarselt.

 

ARTIKKEL 16

KAHJUVASTUTUS

16.1.

ÜLDSÄTTED

16.1.1.

Vedaja vastutus põhineb üldistel veotingimustel. Kui vedu teostab teine vedaja, võidakse vastutuse suhtes kohaldada tegelikult vedu teostanud vedaja eeskirju.

16.1.2.

Õhuveo suhtes kohaldatakse vedaja vastutust piiravaid konventsiooni põhimõtteid. Ulatuses, milles konventsiooni ei kohaldata, on vastutus kindlaks määratud vastavates riiklikes õigusaktides.

16.1.3.

Vedaja ei vastuta nõude esitaja ees või isiku ees, kellest nõude esitaja õigused tervikuna või osaliselt tulenevad, ulatuses, milles kahju põhjustas või aitas selle tekkimisele kaasa kõnealuse isiku hooletus, süüline tegu või tegevusetus. Sellisel juhul lasub tõendamiskohustus vedajal. Vedaja jätab endale õiguse pöörduda kolmandate isikute poole.

16.1.4.

Vedaja ei vastuta kahju eest, mille põhjustas vedaja tegevus kooskõlas seaduse, seadluse, riikliku ametiasutuse soovituse või nõudega või sellise seaduse, seadluse, riikliku ametiasutuse soovituse või nõude rikkumine reisija poolt.

16.1.5.

Vedaja vastutus ei ületa kahju tõendatud ulatust ning selle suhtes kohaldatakse asjaomastest õigusnormidest, eelkõige konventsioonist, tulenevaid piiranguid.

16.1.6.

Vedaja vastutab ainult selle kahju eest, mis tekkis tema teenindatava lennu ajal või nende lennusegmentide ajal, mille kohta pileti lahtrisse „Vedaja” on sisestatud lennuettevõtja tunnuskood. Reisijal on õigus anda asi lahendamiseks lepingulisele või tegelikule vedajale, kes uurib asja kooskõlas vedajate vahelise kehtiva kokkuleppega.

16.1.7.

Vedaja vastutuse välistamine või piirang kehtib ka tema agentide, töötajate ja esindajate suhtes ning kõikide isikute suhtes, kelle õhusõidukit vedaja kasutab, ning nende isikute agentide, töötajate ja esindajate suhtes. Vedajalt ja tema agentidelt, töötajatelt, esindajatelt ja muudelt isikutelt sissenõutav kogusumma ei ületa summat, millega on piiratud vedaja vastutus.

16.1.8.

Teise vedaja lennuliinidele piletit väljastades või pagasit registreerides tegutseb vedaja ainult teise vedaja esindajana.

16.1.9.

Kui ei ole sõnaselgelt öeldud teisiti, ei tühista üldtingimused vedaja vastutuse välistamist või piirangut või õiguskaitsevahendeid, mida vedaja saab kasutada vastavalt konventsioonile või kehtivatele õigusaktidele.

16.2. VEDAJA VASTUTUS SURMA VÕI ISIKUKAHJU KORRAL

16.2.1.

Vedaja vastutab reisija surmast või vigastustest tuleneva kahju eest ainult juhul, kui surma või vigastused põhjustanud õnnetusjuhtum toimus õhusõiduki pardal või pardale mineku või pardalt mahatuleku ajal.

16.2.2.

Seoses vedaja veetava reisija surmast või vigastustest tuleneva kahjuga kohustub vedaja:

 1. loobuma Varssavi konventsiooni artikli 22 lõikes 1 ette nähtud vedaja vastutuse piirangust;
 2. mitte välistama või piirama oma vastutust kahju eest, mis ei ületa 113 100 SDR-i (või samaväärset summat muus vääringus) reisija kohta; vedaja jätab siiski endale artikli punktist 16.1.3 tulenevad õigused;
 3. vedaja ei vastuta kahju eest, mis ületab 113 100 SDR-i reisija kohta, kui ta tõendab, et:
 • kahju ei põhjustanud vedaja või tema nimel tegutseva isiku hooletus või muu süüline tegu või tegevusetus; või
 • kahju tekkis ainult kolmanda isiku hooletuse või muu süülise teo või tegevusetuse tagajärjel.
 1. tegema hiljemalt 15 päeva jooksul pärast hüvitisele õigust omava isiku kindlakstegemist, ettemaksed, mis katavad hüvitisele õigust omava isiku või isikute esmased majanduslikud vajadused vastavalt kahju suurusele. Reisija surma korral peab ettemaksu summa olema vähemalt 16 000 SDR-i (või samaväärne summa muus vääringus) iga reisija kohta. Ettemaks ei tähenda vedajapoolset vastutuse tunnustamist ning selle võib hüvitise summast maha arvata. Ettemaks ei kuulu tagastamisele, välja arvatud juhul, kui hiljem tõestatakse, et ettemaksu saanud isikul ei olnud õigust hüvitisele, või artikli punktis 16.1.3 sätestatud juhul.

16.2.3

Kui veetakse reisijat, kelle vanus või vaimne või füüsiline seisund kujutab ohtu reisijale endale, ei vastuta vedaja reisija seisundist või selle halvenemisest tuleneva haiguse, vigastuste või puude, sh surma eest.

16.3.

VEDAJA VASTUTUS LENNU HILINEMISEST REISIJATELE TULENEVA KAHJU EEST

Seoses vedudega, mille suhtes kohaldatakse konventsiooni, vastutab vedaja hilinemisest reisijatele tuleneva kahju eest, välja arvatud juhul, kui vedaja tõendab, et ta võttis kahju vältimiseks kõik meetmed, mida temalt mõistlikult eeldati, või et selliseid meetmeid ei olnud võimalik võtta. Sõltuvalt selles, millist konventsiooni konkreetse veo suhtes kohaldatakse, võib vastutus olla piiratud kas 4 694 SDR-iga või 250 000 Franc Poincare’iga (või samaväärsete summadega muus vääringus) reisija kohta.

16.4.

VEDAJA VASTUTUS VEO AJAL PAGASILE TEKITATUD KAHJU EEST

16.4.1.

Vedaja vastutab reisija valduses olevale registreerimata pagasile ja reisija isiklikele asjadele tekitatud kahju eest ainult juhul, kui kahju tekkis vedaja süül.

16.4.2.

Sõltuvalt sellest, millist konventsiooni konkreetse veo suhtes kohaldatakse, piirdub vedaja vastutus pagasi hävimise, kaotamise, kahjustamise ja hilinenud veo eest kas 1 131 SDR-iga reisija kohta või 250 Franc Poincare'iga registreeritud pagasi kilogrammi kohta ja registreerimata pagasi puhul 5 000 Franc Poincare’iga reisija kohta, välja arvatud juhul, kui kahju põhjuseks oli teadlik tegevus või tegevusetus või hooletus ja kahju tekitaja oli teadlik kahju tekkimise võimalusest. Kui pagasi kaal ei ole märgitud pagasilipikule, eeldatakse, et registreeritud pagasi kogukaal ei ületa kehtivat tasuta pagasi piirnormi, mis vedaja on kehtestanud asjaomase teenindusklassi jaoks.

16.4.3.

Eespool punktis 16.4.2 sätestatud vastutuse piirangud ületavad vedaja vastutuse ülempiiri, mis tähendab, et selles ulatuses peab reisija tõendama kantud kahju tekkimist ja kahjusummat. Kui reisija ei tõenda usaldusväärselt kantud kahju ulatust, on vedajal õigus hüvitada kahju oma ametialasele kogemusele tuginedes.

16.4.4.

Punktis 16.4.2 nimetatud vastutuse piirangut ei kohaldata, kui reisija on vastavalt veo üldtingimuste artikli 9 punktile 9.4.4 deklareerinud registreeritud pagasi jaoks kõrgema väärtuse. Sellisel juhul piirdub vedaja vastutus deklareeritud kõrgema väärtusega, välja arvatud juhul, kui vedaja tõendab, et nimetatud summa on suurem kui reisija kantud tegelik kahju.

16.4.5.

Vedaja ei vastuta kahju eest ulatuses, milles see tekkis pagasi omaduste, kvaliteedi või puuduste tõttu. Reisija, kelle pagas põhjustab kahju teisele isikule või teise isiku varale või vedaja varale, hüvitab vedajale selle kahju ja kõik kulud, mis vedaja on kandnud seoses kahjuga.

16.4.6.

Vedaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud artiklis 9 loetletud esemetele, mida on keelatud pagasis vedada.

 

ARTIKKEL 17

KAEBUSTE JA NÕUETE ESITAMISE TÄHTAJAD

17.1.

KAEBUSE ESITAMINE

Pagasile tekitatud kahju eest saab nõude esitada ainult juhul, kui isik, kellel on pagasi väljavõtmise õigus, esitab kaebuse kohe kahju avastamisel või hiljemalt 7 päeva jooksul alates pagasi väljavõtmise kuupäevast või pagasi hilinemise korral 21 päeva jooksul alates pagasi reisijale toimetamise kuupäevast. Kõik kaebused tuleb vedajale esitada kirjalikult enne eelnimetatud tähtaegade möödumist.

17.2.

HAGI ESITAMISE TÄHTAEG

Õigus hüvitisele aegub, kui hagi ei algatata kahe aasta jooksul sihtlennujaama saabumise kuupäevast või kahe aasta jooksul päevast, mil õhusõiduk oleks pidanud saabuma või lend katkes. Eelnimetatud ajavahemiku arvutamise meetodi määrab pädev kohus.

 

ARTIKKEL 18

MUUDATUSED JA LOOBUMINE

Ühelgi vedaja agendil, töötajal või esindajal ei ole õigust veo üldtingimuste sätteid muuta või kehtetuks tunnistada.