Personlig assistans

Когда необходима поездка с сопровождающим?

Просим Вас, никогда не утверждать, что Вы самостоятельны, если Вы таковым не являетесь, так как данное утверждение может всем нам создать реальные сложности, поскольку мы не сможем удовлетворить Ваши основные потребности. Если Вы хотите путешествовать без сопровождения, но еще сомневаетесь, проверьте, соответствуете ли Вы следующим условиям:

 • Вы не должны быть зависимы от дополнительного кислорода;
 • Вы должны быть способны самостоятельно принимать пищу;
 • Вы должны быть способны пересесть с пассажирского кресла в инвалидную коляску, которая находится в самолете, если такая коляска доступна;
 • Вы должны быть способны общаться с экипажем и понимать их советы и рекомендации;
 • Вы должны быть способны воспользоваться туалетными помещениями без посторонней помощи;
 • Вы должны быть способны самостоятельно принимать лекарственные препараты и выполнять соответствующие процедуры, необходимые по состоянию Вашего здоровья.

Сопровождающий должен соответствовать следующим условиям

 • Возраст не моложе 16-ти лет,
 • знаком с состоянием здоровья пассажира,
 • способен оказать первую помощь,
 • физически способен оказать помощь пассажиру в случае эвакуации из самолета или аварийной посадки,
 • физически способен сопроводить пассажира в туалет и оказать при этом необходимую помощь,
 • способен оказать пассажиру помощь в любой ситуации,
 • ознакомлен с процедурами в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

När är en medföljande person nödvändig

Hävda aldrig att du klarar dig själv om du inte gör det, då detta kan orsaka allvarliga problem för dig eftersom vi inte kan uppfylla dina grundläggande behov. Om du vill resa ensam men är osäker på huruvida du klarar dig själv, läs följande riktlinjer:

 • du får inte vara beroende av kompletterande syrgas;
 • du måste klara av att äta själv;
 • du måste kunna flytta dig från ett passagerarsäte till en rullstol ombord, om en sådan finns tillgänglig;
 • du måste kunna kommunicera med kabinpersonalen och förstå deras råd och instruktioner;
 • du måste kunna använda toaletterna utan hjälp;
 • du måste kunna hantera dina mediciner och läkemedelsprocedurer.

Den medföljande personen måste

 • vara minst 16 år gammal;
 • vara bekant med passagerarens hälsostatus;
 • kunna utföra första hjälpen;
 • vara fysiskt kapabel att hjälpa passageraren i händelse av evakuering eller nödlandning
 • vara fysiskt kapabel att hjälpa passageraren till toaletten och hjälpa honom/henne där;
 • kunna hjälpa passageraren i alla situationer;
 • känna till nödprocedurer.

Ett beslut om medföljande assistent fattas av operatören efter mottagande av passagerarens fullständiga deklaration. Passageraren informeras om beslutet skriftligt